Organizator szkolenia: Organizatorem szkoleń jest firma Delante Media sp. z o.o. sp. .k. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Retoryka 1, działająca na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000775956.

Uczestnik szkolenia: Uczestnikiem szkolenia zorganizowanego przez Organizatora, jest każda osoba, której udział w szkoleniu został zgłoszony na formularzu zgłoszeniowym Organizatora lub jej udział został potwierdzony w inny sposób.

Oferta szkoleniowa: Zakres, program, termin szkolenia oraz jego cena są określone na stronie https://delante.pl/szkolenia/.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu: Zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu odbywa się za pomocą wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Za zawarcie umowy uznaje się moment podania danych do rachunku/umowy drogą mailową.

Rezygnacja z udziału: Uczestnik, który zawarł umowę (podał dane do rachunku/umowy), może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając rezygnację pisemną (e-mail) w terminie do 10 dni przed planowaną datą szkolenia. W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie. Rezygnacja z udziału w szkoleniu złożona w terminie późniejszym lub nieobecność zgłoszonej osoby na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku zapłaty całości ceny za szkolenie.

W przypadku, gdy szkolenie – za zgodą uczestnika – rozpoczyna się przed upływem 10 dni od daty zawarcia umowy, Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Obowiązująca jest pisemna forma rezygnacji z udziału w szkoleniu.

Zmiana terminu szkolenia: Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników.

W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować – do wyboru – nowy termin szkolenia lub zwrot 100% opłaty za szkolenie.

W żadnym przypadku Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Uczestnika, w tym kosztów dojazdu, pobytu oraz innych.

Zmiana wykładowcy: Organizator ma prawo zmienić wykładowcę na danym szkoleniu z ważnej przyczyny bez uprzedniego poinformowania uczestników. Organizator gwarantuje, że nowy wykładowca ma odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie merytoryczne do prowadzenia szkolenia.

Zmiana wykładowcy nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za szkolenie przez uczestnika.

Cena szkolenia i płatność: Podana cena szkolenia jest ceną brutto.

Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, poczęstunek.

Płatność za szkolenie powinna być dokonana w terminie nie późniejszym niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W szczególnych przypadkach Organizator może udzielić zgody na inny termin zapłaty za szkolenie. Wpłatę uiszcza się na rachunek bankowy Organizatora.

Wizerunek: Zamawiający udziela dobrowolnie Organizatorowi nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć oraz materiałów video z moim wizerunkiem z organizacji szkolenia

Zgoda obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, materiałów video za pośrednictwem dowolnego medium.

Zdjęcia i materiały wideo mogą zostać wykorzystane przez spółkę dla celów promocji szkoleń oraz usług Organizatora.

Spółka może wykorzystywać wizerunek na polach eksploatacji obejmujących:

  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  • w zakresie rozpowszechniania utworu w każdy sposób, w tym także w sposób dostępny dla wszystkich osób w nieograniczonym czasie i każdym miejscu;
  • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Reklamacje: Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacja musi być złożona na piśmie. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

Poufność: Materiały szkoleniowe wręczane są na potrzeby szkolenia i nie mogą być rozpowszechniane w innych celach.

Zakazuje się nagrywania szkolenia bez zgody prowadzącego.

Przetwarzanie danych osobowych: Uczestnik akceptując warunki Regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Delante Media sp. z.o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie swoich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia szkoleń zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”)  L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 (tekst w języku polskim).

Ponadto Zamawiający oświadcza, iż został poinformowany o prawach w zakresie wskazanym w art. 13 i 14 RODO, a w szczególności prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie wizerunku, prawa do żądania zaprzestania przetwarzania, a także o osobie administratora moich danych osobowych. Uprawnienia wskazane w zdaniu poprzedzającym odnoszą skutek wobec przyszłego wykorzystania wizerunku od chwili zgłoszenia żądania. W zakresie dozwolonym przez prawo, Spółka jest zobowiązana podjąć kroki zmierzające do ograniczenia wykorzystania utworów obejmujących wizerunek osoby udostępniającej, chyba że wycofanie z obrotu jest nadmiernie kosztowne lub uciążliwe.